Kattenopvang Waasland vzw
Weststraat 47
9220 Hamme
BE0563.532.089

Vanaf nu gekend als de vereniging
Laatst bijgewerkt: 26/11/2023

 

 1. Algemeen
  De vereniging streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In dit privacybeleid wil de vereniging informatie geven over de gegevens die ze verzamelt en hoe de vereniging omgaat met deze gegevens.
De vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook gekend als GDPR, verordening EU 2016/6/79.

De vereniging raadt de gebruiker/consument aan de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid van de vereniging aandachtig te lezen vooraleer het gebruik van het platform verder te zetten.

 

 1. Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers/consumenten (huidige, voormalige en toekomstige) van het platform.

 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De vereniging bepaalt welke persoonsgegevens er nodig zijn, alsook het doel en de middelen voor de verwerking.

Daarvoor maakt de vereniging gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en – procedures zodat er voldoende bescherming is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.
De vereniging zorgt er ook voor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.
De vereniging doet ook beroep op zorgvuldig geselecteerde professionals die volgens de GDPR aangeduid worden als verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.
Daarvoor heeft de vereniging de nodige contracten afgesloten.

De vereniging doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  De vereniging verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van het platform of omdat de gebruiker/consument deze gegevens zelf verstrekt.
  Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
 • (Kandidaat)Adoptanten
  • Persoonlijke identificatiegegevens: voor- en achternaam
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens
  • Elektronische identificatiegegevens: cookies, IP-adres, browsergegevens
  • Financiële identificatiegegevens: bankgegevens
  • Overige persoonsgegevens die de gebruiker/consument actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Vrijwilligers
  • Persoonlijke identificatiegegevens: voor- en achternaam
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens
  • Elektronische identificatiegegevens: cookies, IP-adres, browsergegevens
  • Overige persoonsgegevens die de gebruiker/consument actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
  De vereniging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • De vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.
  De vereniging kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De vereniging raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als een gebruiker/consument meent dat de vereniging zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, contacteert hij per aangetekend schrijven de vereniging via bovenvermelde contactgegevens zodat deze informatie verwijderd kan worden.
 • De vereniging verzamelt geen gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
  De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 2. Voor het verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. Om te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 4. Om betalingen af te handelen
 5. Om te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 6. Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 7. Om goederen en diensten af te leveren
 8. Om adoptiecontracten op te maken.
 9. Om vrijwilligerscontracten op te maken
 10. Om fiscale attesten op te maken
 11. Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker/consument
 12. Om het ledenregister up te date te houden
 13. Om op informatieaanvragen te antwoorden
 14. Om te voldoen aan de wetgevende verplichtingen.

 

 1. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
  De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  De vereniging verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker/consument of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van de verenging wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Rechten van de gebruiker/consument
 • De gebruiker/consument heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.
 • De gebruiker/consument kan een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover de vereniging beschikt in een computerbestand naar hem of een andere, door hem genoemde organisatie, over te dragen.
 • In sommige gevallen heeft de gebruiker/consument het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor de vereniging om vast te stellen dat het recht tot verwijdering geldig wordt uitgevoerd.
 • De gebruiker/consument heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens te bekomen in de volgende gevallen:
  • Ze zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
  • Herroeping van toestemming;
  • Er is geen enkele wettelijke grondslag tot verwerken van persoonsgegevens;
  • Na het indienen op rechtmatige wijze van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • De gebruiker/consument heeft het recht zich te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.
  De vereniging zal hieraan gehoor geven tenzij kan aangetoond worden dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van persoonsgegevens die primeren op het recht om zich hiertegen verzetten.
 • De gebruiker/consument heeft het recht om te allen tijde zijn toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer deze werd gegeven voor direct marketing doeleinden of een nieuwsbrief.

 

 1. Hoe kan een gebruiker/consument zijn rechten uitoefenen?
  Indien de gebruiker/consument zijn rechten wenst uit te oefenen, dient hij een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar bovenvermelde contactgegevens. Postduiven kunnen verloren vliegen.
  De vereniging zal zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek, maar waarschijnlijk vroeger.

 

 1. Mogelijkheid tot indienen van een klacht
  Indien de gebruiker/consument opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop de vereniging met persoonsgegevens omgaat, wordt hij verzocht deze eerst aan de verenging te melden. Op die manier kan er in onderling overleg een minnelijke oplossing getroffen worden.Indien de gebruiker/consument, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden is met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de vereniging, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be